REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.maksimiuk.jewelry

Właścicielką sklepu internetowego pod adresem  www.maksimiuk.jewelry jest prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EK STUDIO-Ewelina Maksimiuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Filipowicza 4/44, 15-327 Białystok, oraz drugim stałym miejscem wykonywania działalności: ul. Kopernika 5, lok.1, 15-377 Białystok, NIP: 8513242899, REGON: 384720805, adres poczty elektronicznej: hello@maksimiuk.jewelry


Adres do zwrotów: ul. Kopernika 5, lok.1, 15-377 Białystok

 

I DEFINICJE

 1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.maksimiuk.jewelry;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.maksimiuk.jewelry;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Sprzedawca – EK STUDIO-Ewelina Maksimiuk, firma pod nazwą Ewelina Maksimiuk, pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Filipowicza 4 /44, 15-327 Białystok, NIP: 8513242899, REGON: 384720805, adres do doręczeń: ul. Filipowicza 4/44, 15-327 Białystok. Dodatkowy adres wykonywania działalności, (pracownia) ul. Kopernika 5 lok. 1, 15-377, Białystok 
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Produkt/Produkty– dostępna w Sklepie autorska rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, autorstwa EK STUDIO-Eweliny Maksimiuk
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

II KONTAKT

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@maksimiuk.jewelry
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 571 924974
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39 1020 1332 0000 1602 1207 7154
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie w dni robocze (poniedziałek- piątek) ze Sprzedawcą w godzinach 10-16 oraz mailowo (w dowolnym czasie).

III INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Eweliny Maksimiuk i podlegają ochronie praw autorskich. Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących dla jubilerstwa surowców z tradycyjnym rzemiosłem jubilerskim, przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form.
 2. Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).
 3. Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia różnic w Produktach wykonanych w ramach konkretnego wzoru.
 4. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
 6. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
 7. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 

Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, (narażanie ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne) nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Produkty nie powinny mieć kontaktu z wodą, (np. podczas kąpieli) oraz nie powinno się w nich spać. Właściwy sposób użytkowania opisany jest również pod adresem: https://maksimiuk.jewelry/pielegnacja-bizuterii/

 1. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

IV CENY I PROMOCJE

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w wybranej walucie przez klienta.
 2. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
 4. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.
 5. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.
 6. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

V REJESTRACJA I LOGOWANIE

W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klienta w Sklepie, koniecznym jest dokonanie zgłoszenia (wypełnienie formularza), które obejmuje wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia. Wraz z rejestracją Klient zostaje uprawniony do złożenia zamówienia Produktu, który zamierza nabyć. Wypełnienie formularza zakupu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

VI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internetowej.
 2. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając internetowy formularz zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres mailowy Klienta, oraz otrzymania potwierdzenia-zaksięgowania wpłaty od klienta potwierdzającego zamówienie. 
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu (po przygotowaniu i spakowaniu zamówienia)
 6. Z uwagi na unikatowy charakter Produktów lub unikatowy materiał, z którego są wykonane, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu dokonania płatności lub zażądania dokonania przedpłaty przez Klienta.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski oraz w Krajów Europejskich, Wielkiej Brytanii.
 8. Produkty z kategorii „Wysyłka w 24h”. Charakter dostępnych produktów w tej zakładce jest zmienny, zależny od dostępnych na stanie magazynowym sprzedawcy modeli. Wysyłka produktów dostępnych w tej kategorii następuje w ciągu 24h od momentu opłacenia, lub potwierdzenia wpłaty. Za wysłanie przesyłki uznaje się nadanie jej w puncie przewoźnika lub wydanie jej kurierowi. Wysyłka zakupu następuje w dni robocze (oprócz soboty, niedzieli oraz świąt) Jeśli data wysyłki pokrywa się z dniem wolnym od pracy wysyłka nastąpi kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od niego i nie będzie mógł nadać przesyłki, poinformuje o tym fakcie klienta, który będzie mógł zrezygnować z zamówienia. 

VIII REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji w przypadku informacji gdy dany model jest na stanie, produkt dostępny wysyłka nastąpi w ciągu 2 dni roboczych. Czas realizacji w przypadku produktu dostępnego na zamówienie wynosi od 2-14 dni roboczych w zależności od modelu. Informacja o aktualnej dostępności produktu widnieje przy każdym modelu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 dni do 21 dni. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji jest ustalany indywidualnie. Na specjalne życzenie klienta zamówienie może być zrealizowane szybciej – w tym celu należy skontaktować się z projektantem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@maksimiuk.jewelry, aby ustalić szczególne warunki realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 4. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.
 5. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

IX METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

–  Przesyłka kurierską,

–  Przesyłka paczkomatową,

–  Odbiór osobisty na terenie Białegostoku (wstrzymany ze względu na sytuację pandemiczną – COVID-19).

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– Płatność przy odbiorze (wstrzymany ze względu na sytuację pandemiczną – COVID-19),

– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

– Płatności elektroniczne.

-Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu- przy składaniu zamówienia.

X WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §VI
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania. Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

– płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

– płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

XI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku przesyłki do Paczkomatu, od momentu umieszczenia przesyłki w paczkomacie odbiorczym Klienta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (formularzu zwrotu)
 4. Oświadczenie (formularz zwrotu) wraz z produktem oraz paragonem/fakturą lub jego kopią, należy odesłać na adres sprzedawcy :

EK STUDIO- Ewelina Maksimiuk

Kopernika 5, lok.1 

15-377 Białystok 

 opcjonalnie 

PACZKOMAT INPOST o numerze: BIA57M

tel. 571 924 974

mail: order@maksimiuk.jewelry


 1. Skutki odstąpienia od Umowy:

– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

– W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia (formularza zwrotu) Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument musi odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeśli Konsument odeśle Produkt po upływie terminu 14 dni od czasu otrzymania przesyłki, zwrot nie zostanie uznany.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnym potrzebom.

XII USZKODZENIE PRZESYŁEK

 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 2. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

XIII REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w

order@maksimiuk.jewelry

 1. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie przedmiotów, wady powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów, naturalne ścieranie się złotej powłoki na powierzchni biżuterii oraz inne mechaniczne uszkodzenia.
 2. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim z możliwych żądań -wymagałaby nadmiernych kosztów.
 3. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

XIV POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
 2. Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.

Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.

XV DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej .
 5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 7. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.
 8. Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.
 9. W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.
 10. Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.