REGULAMIN KONKURSU „MAKSIMUK – Dzień Kobiet”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa

warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „MAKSIMUK- Dzień Kobiet” (dalej:

„Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest EK STUDIO-Ewelina Maksimiuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem stałego miejsca

wykonywania działalności gospodarczej: ul. Filipowicza 4/44, 15-327 Białystok,

NIP: 8513242899, REGON: 384720805, adres poczty elektronicznej:

hello@maksimiuk.jewelry (dalej: „Organizator”).

3. Fundatorem nagród jest organizator.

4. Konkurs jest organizowany na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest prowadzony na profilu  Organizatora na portalu Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/maksimiuk_jewelry/ 

dalej: „Profil Marki”).

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w

rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201

poz. 1540 zm.).

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1woRX4Lk7Mm8D3wrdeN6O9c8WwBONvarHIXZtJBqGSgA/edit?usp=sharing

Każda osoba ma możliwość pobierania, przechowywania i zapoznawania się z Regulaminem.

10. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika (dalej: „Uczestnik”) wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.

 

 

§2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna,

która spełni łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność

do czynności prawnych;

b) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

c) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia

Regulaminu;

d) przestrzega postanowień Regulaminu oraz

postanowień regulaminu portalu Instagram;

e) dokona Zgłoszenia Konkursowego w sposób wskazany

w § 2 ust. 6 Regulaminu.

f) posiada aktywne konto w serwisie Instagram i profil otwarty;

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy i

współpracownicy Organizatora lub Fundatora, osoby wyznaczone przez Organizatora

do przeprowadzenia nadzoru nad Konkursem, pracownicy podmiotów współpracujących

z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 

4. Konkurs trwa od dnia  5.03.2023 r. od momentu opublikowania

informacji o nim na Profilu Marki do 9.03. 2023 r. do godziny 8:00.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy

portalu Instagram.com posiadający aktywne konto z prawdziwymi danymi osobowymi.

6. Zadaniem Uczestnika jest polubienie profilu

@maksimiuk_jewelry (Instagram),

zamieszczenie komentarza pod Postem Konkursowym (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”),

który będzie zawierał:

a) odpowiedź na pytanie : Który z naszych modeli biżuterii podoba

Ci się najbardziej?

b) Jeden Uczestnik może dodać w Konkursie maksymalnie 1 odpowiedź. Jeśli Uczestnik doda więcej niż 1 odpowiedź o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu decydować będzie data jego dodania.

7. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w § 2

ust. 6 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu

Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń dostarczonych mu w inny sposób.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia

z udziału w Konkursie Uczestników, którzy opublikowali;

a) Zgłoszenie Konkursowe:

1a) naruszające przepisy prawa, Regulamin, regulamin portalu Instagram lub dobre obyczaje (w tym zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą);

1b) mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę

Organizatora;

1c) promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z

dobrymi obyczajami;

1d) zawierające oznaczenia (w szczególności znaki

towarowe) podmiotów trzecich;

1e) przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby

tytoniowe lub substancje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu

narkomanii;

1f) naruszające wizerunek osób trzecich lub;

1g) do którego nie przysługują im wyłączne autorskie

prawa majątkowe i osobiste;

 

 b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w portalu Instagram;

d) w inny sposób naruszyli postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie.

9. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również zgłoszeń zamieszczonych przez Uczestników, którzy nie spełnili innych warunków określonych w treści Regulaminu.

10. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o

w/w przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po

zakończeniu Konkursu.

11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

12.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

§3 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Nagrodami w konkursie są:

 Cztery karty podarunkowe w wysokości

300 zł do wykorzystania w sklepie online Marki pod adresem www.maksimiuk.jewery (dalej: „Nagroda”);

2. Cztery komentarze, które

będą miały najwięcej polubień zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi- „Nagrodą”

o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie online Marki pod adresem

www.maksimiuk.jewery

W przypadku remisu takiej samej liczby polubień komentarza decydować będzie kolejność zgłoszenia do konkursu, innymi słowa kolejność zostawienia komentarza pod postem konkursowym.

Karta podarunkowa- jest kwotową obniżką koszyka w sklepie online www.maksimiuk.jewelry.

3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji

 we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia

 Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

4. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy prawidłowo przesłali Zgłoszenie Konkursowe wyłoni 4 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”), którym zostaną przyznane Nagrody.

5. Nagrody zostaną przyznane za najciekawsze i

najbardziej kreatywne Zgłoszenia Konkursowe w ocenie Komisji Konkursowej.

6. Wyniki konkursu będą podane do publicznej

wiadomości do 7 dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem Instagrama na

Profilu Marki. Wskazanie Zwycięzców nastąpi przez podanie nazw profili

używanych przez Zwycięzców w portalu Instagram, oraz przesłanie wiadomości

prywatnej w portalu Instagram.

7.Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości za pośrednictwem Instagrama, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu.  (Adres e-mail jest adresem do wysyłki nagrody)

8. Niedostarczenie informacji lub dokumentów wskazanych w ustępie 6, we wskazanym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

9. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem adresu

email Marki na adres e-mail podany Organizatorowi przez danego Zwycięzcę. Na

dostarczenie nagrody Organizator ma dwa tygodnie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagród Głównych z przyczyn dotyczących Zwycięzców, takich jak podanie błędnego adresu lub nieodebranie wiadomości.

11. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator EK STUDIO-Ewelina Maksimiuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

 gospodarki, pod adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Filipowicza 4/44, 15-327 Białystok, NIP: 8513242899, REGON: 384720805, adres poczty elektronicznej: hello@maksimiuk.jewelry.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i

 dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,

 wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

 wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: hello@maksimiuk.jewelry

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

 przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

7.  Dane osobowe

Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

8. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych

danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach

dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja

na portalu społecznościowym Instagram.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 

§5 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane

w formie pisemnej MAKSI.MIUK ul. Kopernika 5 / lok. 1 15-377 Białystok„Reklamacja – Konkurs

DZIEŃ KOBIET„.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie

jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak

również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych

informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do

uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie

przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez

rozpoznania.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14

dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o

sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po

rozpatrzeniu reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia

ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie,

związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając

e-mail na adres: hello@maksimiuk.jewelry .

2. Organizator zastrzega sobie prawo do

unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie

Konkursowe nie spełni warunków Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad

Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na

Profilu Organizatora  na Instagramie w InstaStories: https://www.instagram.com/maksimiuk_jewelry/  .

4. Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności

przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2023 r.